ALGEMENE VOORWAARDEN – zakelijke markt
01 - 2013


Artikel 1 - Definities/algemeen
a) In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- ALCAR: de vennootschap naar Nederlands recht BV Alcar Benelux, 3641 SG Mijdrecht (Nederland), Communicatieweg 29, handelsregister Utrecht nr. 30091492;
- afnemer: iedere partij aan wie ALCAR een aanbieding richt of die aan ALCAR opdracht verstrekt tot het leveren van goederen.
b) Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief toepasselijk op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten afgesloten tussen ALCAR en de afnemer, strekkende tot levering van goederen door ALCAR.
c) Algemene (inkoop-)voorwaarden van de afnemer zijn nooit toepasselijk op overeenkomsten afgesloten tussen ALCAR en de afnemer, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 - Offerte, overeenkomst
a) De aanbiedingen en prijsopgaven van ALCAR zijn niet bindend.
b) De door ALCAR gedane prijsopgaven gelden voor levering af magazijn of vestigings­plaats van ALCAR, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Prijsopgaven zijn steeds exclusief BTW, exclusief heffingen zoals van overheidswege opgelegd, en exclusief bijkomende kosten zoals verpakking etc.
c) Behoudens bij koop tegen contante betaling, komt een verkoopovereenkomst tussen ALCAR en de afnemer slechts tot stand nadat ALCAR de bestelling schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat ALCAR aan de afnemer heeft bericht dat de bestelde goederen bij ALCAR ter afhaling dan wel voor transport gereed staan.
d) ALCAR behoudt zich het recht voor om de prijswijzigingen aan de afnemer door te rekenen indien deze prijswijzigingen het gevolg zijn van:
- wijzigingen in fabrieks- of importeursprijzen;
- wijzigingen in valutakoersen ;
- wetswijzigingen, zoals belastingen en heffingen van overheidswege opgelegd.

Artikel 3 - Levering en levertijd
a) De door ALCAR opgegeven levertijden zijn louter indicatief en niet bindend. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, of ontbinding van de overeenkomst.
b) De afnemer is verplicht om elke levering op een eerder tijdstip dan door ALCAR opge­geven, te accepteren. ALCAR kan deelleveringen uitvoeren en deze factureren. De afnemer kan geen deelleveringen weigeren om reden dat een volledige bestelling niet kan worden uitgeleverd.

Artikel 4 - Overmacht
a) Bij blijvende overmacht is ALCAR gerechtigd de koopovereenkomst schriftelijk eenzijdig te ontbinden, zonder enig recht op schadevergoeding voor de afnemer.
b) Bij tijdelijke overmacht is ALCAR gerechtigd om al haar verplichtingen zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten. Duurt de periode van overmacht langer dan 3 maanden, dan kunnen zowel ALCAR als de afnemer de overeenkomst, met inachtneming van artikel 4c, ontbinden zonder daartoe jegens de wederpartij schadeplichtig te worden.
c) Heeft ALCAR bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan kan ALCAR het reeds geleverde deel afzonderlijk factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.
d) ALCAR kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de (verdere) nakoming verhindert pas intreedt nadat ALCAR haar verbintenis had moeten na­­komen.

Artikel 5 - Risico, eigendomsvoorbehoud en retentierecht
a) Al naargelang ALCAR dan wel de afnemer instaat voor de organisatie van het transport, draagt ALCAR dan wel de afnemer het risico voor alle schade die aan of door de geleverde goederen ontstaat tijdens het transport, en is ALCAR dan wel de afnemer gehouden om het bedoelde risico op voldoende wijze te verzekeren.
b) De afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde goederen ontstaat vanaf het moment van levering.
c) De afnemer is verplicht vanaf de levering tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde goederen op zijn kosten tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam en faam bekende verzekeringsmaatschappij.
d) De geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van ALCAR totdat de afnemer de overeenstemmende facturen integraal heeft betaald.
e) ALCAR kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de afnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de koopovereenkomst, zonder daartoe schadeplichtig te worden, ontbinden en de door hem ge­leverde goederen terugnemen, waartoe de afnemer aan ALCAR vrije toegang tot de geleverde goederen verleent.
f) Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet vervreemden, verpanden of andere zekerheidsrechten op deze goederen vestigen.
g) Goederen aanwezig bij de afnemer en voorkomend in het vaste leveringsprogramma van ALCAR worden geacht afkomstig te zijn van ALCAR, tenzij de afnemer bewijst dat de goederen van een andere leverancier afkomstig zijn (behoudens tegenbewijs).
h) Totdat de afnemer aan ALCAR alle in het kader van een overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan ALCAR goederen van de afnemer onder zich houden en daarop haar vordering verhalen, tenzij de afnemer voor deze vordering voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 6 - Betaling
a) Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle leveringen tegen contante betaling of bij vooruitbetaling. Indien partijen anders zijn overeengekomen geldt in beginsel een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, partijen kunnen schriftelijk ook een andere betalingstermijn overeenkomen. Bij gebrek aan protest van de afnemer binnen de 14 dagen na factuurdatum, wordt de afnemer geacht de facturen van ALCAR te hebben aanvaard.
b) Alle kosten verband houdend met betaling komen voor rekening van de afnemer. Betalingen worden bij voorrang toegerekend op de kosten, vervolgens op de interesten en een eventueel schadebeding en tenslotte op de hoofdsom. Bestaat de hoofdsom uit meerdere facturen dan wordt elke betaling bij voorrang toegerekend op de oudste opeisbare factuur of facturen, ongeacht de vermelding van factuurnummers die de afnemer aan de betaling toekent.
c) Bij laattijdige betaling geven de facturen van ALCAR van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot (1) verwijlinteresten conform de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 100 euro per openstaande factuur.

Artikel 7 – Conformiteit en gebreken
a) De afnemer dient de geleverde goederen bij afhaling, dan wel bij ontvangst na transport, onmiddellijk te controleren op conformiteit en op de aanwezigheid van eventuele zichtbare gebreken. Klachten over non-conforme levering of zichtbare gebreken worden slechts aanvaard binnen 8 kalenderdagen nadat de afnemer de goederen bij ALCAR mocht afhalen of nadat de afnemer de goederen na transport mocht ontvangen. In geval van non-conforme levering is ALCAR enkel gehouden tot terugname van de goederen voor zover deze zich in hun originele en onaangebroken verpakking bevinden.
b) Klachten over verborgen gebreken worden slechts aanvaard binnen de 30 kalenderdagen nadat de afnemer de goederen bij ALCAR mocht afhalen, dan wel binnen de 30 kalenderdagen nadat de afnemer de goederen na transport mocht ontvangen.
c) Klachten geven de afnemer niet het recht om de betaling op te schorten.
d) Bij tijdig ingediende klachten als bedoeld in artikel 7 sub a en b, stelt de afnemer ALCAR in de gelegenheid onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht zorgt ALCAR binnen redelijke termijn voor herstel of vervanging van de geleverde goederen.
e) ALCAR staat in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen behoudens indien:
- de afnemer de door ALCAR of diens leverancier gegeven aanwijzingen of voorschriften niet heeft opgevolgd;
- sprake is van een ander dan normaal gebruik;
- gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of normaal gebruik;
- montage, reparatie of wijziging van de goederen in opdracht van de afnemer door derden plaatsvindt;
- een overheidsvoorschrift de aard of kwaliteit van toegepaste materialen bepaalt;
- de afnemer materialen of zaken ter bewerking aan ALCAR verstrekt;
- materialen, zaken en werkwijzen op uitdrukkelijke instructie van de afnemer zijn toegepast.
f) Indien ALCAR op grond van artikel 7d goederen vervangt, worden de vervangen goederen zijn eigendom. Indien de afnemer de goederen reeds in gebruik heeft genomen, is ALCAR gerechtigd de afnemer een gebruiksvergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding betreft de periode dat de goederen bij de afnemer of een derde in gebruik zijn geweest en staat in de­zelfde verhouding tot de koopprijs als de gebruiksperiode tot de normale levensduur.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
a) De aansprakelijkheid van ALCAR is steeds beperkt tot herstel en/of vervanging van de non-conforme en/of gebrekkige goederen, dan wel tot ontbinding van de verkoopovereenkomst. ALCAR is nooit gehouden tot schadevergoeding, noch voor directe schade, noch voor indirecte schade.
b) Aanspraken op garantie zoals verleend door derden (fabrikant of importeur), worden door de afnemer overgenomen. De afnemer verbindt er zich toe om de door ALCAR meegedeelde voorschriften, instructies, adviezen en handleidingen telkens mee te delen aan de klanten die goederen, zoals door ALCAR geleverd aan de afnemer, bij de afnemer aankopen.
c) De afnemer vrijwaart ALCAR voor aanspraken van derden voortvloeiend uit een tekortkoming in de geleverde goederen.
d) ALCAR zal, binnen een redelijke termijn, bij schade veroor­zaakt door een gebrek aan de geleverde goederen, die zij niet zelf heeft geproduceerd of in de EU heeft geïmporteerd, het adres van haar leverancier, producent of importeur in de EU aan de afnemer bekend maken.

Artikel 9 - Opschorting en ontbinding
a) ALCAR is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder daartoe schadeplichtig te worden indien:
- de afnemer in faling wordt verklaard, dan wel de toepassing vraagt van de Wet van 31 januari 2009 op de Continuïteit van Ondernemingen, dan wel in een andere situatie van kennelijk onvermogen verkeert;
- de afnemer zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of is nagekomen;
- na het sluiten van de overeenkomst ALCAR goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen;
- de afnemer verplicht is bij het sluiten van de overeenkomst voldoende zekerheid voor nakoming te verstrekken en deze zekerheidstelling uitblijft of naar het oordeel van ALCAR onvoldoende is;
b) Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en behoudt ALCAR haar aanspraken op schadevergoeding.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen
a) In geval van betwisting genieten uitsluitend de rechtbanken te Gent (België) internationale rechtsmacht en territoriale bevoegdheid.
b) De relatie tussen ALCAR en de afnemer wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

  •  


Over ALCAR
Download deze voorwaarden